กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางไพวรรณ สีแก่นจันทร์
ครู คศ.3

นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด
ครู คศ.3

นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา
ครูผู้ช่วย