ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  ตั้งเมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน ๒๔๖๕ เรียกชื่อ โรงเรียนประชาบาลกมลาไสย ๖( วัดบ้านแก มีหลวงพิพัฒน์กมลา เป็นนายอำเภอ เป็นผู้จัดตั้งโดยมีนักเรียนจากบ้านแก บ้านบ่อ บ้านสะอาด บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง มาเรียน  ครั้งแรกจำนวน  ๒๑๖  คน     

นายโหรย  โพนวิบูลย์  เป็นครูใหญ่  อาศัยศาลาวัดบ้านแกเป็นที่ทำการสอน

               .๒๔๗๗   นักเรียนจากบ้านบ่อ   บ้านสะอาด   กลับไปเรียนที่บ้านของตน

              .๒๔๘๑   เริ่มสร้างอาคารเรียนใหม่   เป็นอาคารเอกเทศ  บนพื้นที่ดินปัจจุบันและตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนประชาบาลกมลาไสย ๖  (เกษมวิทยสถาน)

               .๒๕๐๐   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น   โรงเรียนบ้านแกส่งเสริมวิทยา

               .๒๕๑๗   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น   โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา

              พ.ศ. ๒๕๓๒   เปิดทำการสอนระดับ อนุบาล

              .๒๕๓๔   เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา