กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจำลอง แก้วสมบัติ
ครู คศ.3