คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย ศรีชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา