กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายแผน ปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ