กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายแผน ปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ