กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุญช่วย แฉล้มขันธ์
ครู คศ.3

นางสุภาพรรณ แฉล้มขันธ์
ครู คศ.3

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์
ครู คศ.3

นางณิชา นาชันโชติ
ครู คศ.3