กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์