คณะผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน