วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  


โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี บนวิถีพอเพียง
 

               ปรัชญา                  

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”   ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )