วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  


โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี
บนวิถีพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

               ปรัชญา                  

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”   ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )