คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางกุหลาบ ดอนชัย
ครู คศ.3

นางเริงฤดี กมลคร
ครู คศ.1

นางสาวชลลัดดา บรรพรม
ครูอัตราจ้าง