กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉริสา จุลทะกอง
ครู คศ.3