กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉริสา จุลทะกอง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ บรรพบุตร
ครู คศ.2

นางสาวจันทิมา ใจจุลละ
ครูอัตราจ้าง