กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉริสา จุลทะกอง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ บรรพบุตร
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา ใจจุลละ
ครูอัตราจ้าง