กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเพ็ญศรี ถนอมสิทธิ์
ครู คศ.3

นายพยอม โพนไสว
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ บรรพบุตร
ครู คศ.1