กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพยอม โพนไสว
ครู คศ.3

นายสันติ โทฮาด
ครู คศ.2