สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ใช้อักษรย่อ  ก.ฮ.ส.
สีประจำโรงเรียน    : เขียว - เหลือง