ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่ง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2563-ปัจจุบัน