ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ บาลลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน