กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ ชูศรียิ่ง
ครู คศ.3

นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส
ครู คศ.2

นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคล
ครู คศ.3