ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙)
ประกาศ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-๑๙)
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สังกัดสพป.กาฬสินธุ์เขต ๑ กำหนดมาตรการดังนี้
๑. ก่อนเปิดเรียนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำนักเรียนกลับมาในพื้นที่และพักผ่อน ที่บ้าน หากพบว่านักเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้แจ้งให้โรงเรียนทราบ เพื่อกักตัว ๑๔ วันและปฏิบัติตน ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ ๓๑๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
๒. ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน โดยเลือกผ่านช่องทางการศึกษาได้ หลายช่องทางดังนี้
๒.๑ Obec TV (http://www. Obectv.tv)
๒.๒ Youtube (www.youtute.com/obectv online)
๒.๓ Facebook (http://www.facebook.com)
๒.๔ Dltv(Application/www.dltv.ac.th)
๒.๕ Dlit (www.dlit.ac.th)
๒.๖ อ่านสนุกหยุดอยู่บ้านผ่านเว็บไซต์(www.academic.go.th)
๒.๗ ช่อง ๔ ทีวีเรียนสนุก ALTV
๓. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมและเตรียมความพร้อม กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อ การเรียนรู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านช่องทาง Obec chanal , Zoom, Facebook live, Youtube live และเตรียมแผนการสอน สื่อ ใบงาน ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
๔. สถานศึกษาจัดเตรียม อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณสถานที่ ให้มีความพร้อมรองรับการเปิด เรียนและให้ปฏิบัติตามมาตรการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ตามประกาศของ โรงเรียนและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 494 ครั้ง