การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ดำเนินการ
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- จัดประชุมครู
- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลในการดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน


Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB