กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB
Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการฯพ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.45 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB